Ansatte


Kan vi utfordre oss selv som profesjonelle ? I kraft av vår rolle som assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, lærere, miljøterapeuter, sosialarbeidere eller annet, er vi i en unik posisjon der vi kan påvirke barn og unges liv på en positiv måte.


Vi er kanskje ikke alltid så bevisste på virkningene det vi sier eller gjør har. Vi kan ha gode intensjoner på vegne av barnet eller ungdommen, men det kan ha motsatt effekt. 


Jeg veileder personale i barnehager og skoler i relasjonskompetanse, forståelse av adferd, om foreldresamarbeid, og kan veilede i konkrete saker.


Kan vi møte barn og unge på en annen måte?

Når barn og unge får en adferd som skaper problemer for både dem og oss, er det et signal om at det er noe de ikke mestrer i forhold til det som forventes av dem. Hvis vi har dette som utgangspunkt, gir det oss et annet perspektiv i måten vi tenker om, og kommuniserer med barnet eller ungdommen på. Nysgjerrigheten vil bringe oss nærmere barnet og nærmere en god løsning for alle parter. Ønsker vi et barn som lærer av situasjonen må vi se adferden som et uttrykk.

Et eksempel

En elev som ofte kommer for sent til første time på skolen kan få anmerkning for hver gang han eller hun kommer for sent. Alternativt kan vi undersøke hva som er årsaken til at eleven kommer for sent. Hva er det uløste problemet? Når vi finner ut av årsaken til forsentkommingen, kan vi sammen med eleven finne en løsning .